Meri-Pohjolan opistopiiri

Opistopiirin esittely

Meri-Pohjolan opistopiiri on 16 Pohjois-Pohjanmaan ja 3 Kainuun maakunnan kansalaisopiston muodostama yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on kehittää kansalaisopistojen yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Opistopiiri valvoo opistojen yhteisiä etuja sekä tekee tunnetuksi kansalaisopistotyötä koko toiminta-alueellaan. Meri-Pohjolan opistopiirin 53. toimintavuosi käynnistyy syksyllä 2021.

Opistopiirin vahvuuksia ovat maantieteellisesti kattava toiminta-alue, toiminnan monipuolisuus, laatutyö ja vaikuttavuus, ammattimaisuus ja kyky nopeaan reagointiin. Toiminnan kulmakivenä ovat yhteistyökykyisyys ja osallistujien välinen vertaistuki. Lisäksi sen toimesta on järjestetty vuosikymmenten ajan erilaisia täydennyskoulutuksia ja yhteisiä tapaamisia henkilöstölleen eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta.

Toimintamme tarkoitus

Sivistyksen edistämisen tarve on ja säilyy, vaikka se muuttaa yhteiskunnan muutoksen myötä muotoaan. Kansalaisopistot ovat historiallisesti olleet merkittäviä kansakunnan sivistäjiä niin sydämen sivistyksen kuin tiedollisen ja taidollisen opiskelun kautta. Toimintamme pyrkimyksenä on tuottaa kansalaisia, jotka ymmärtävät toimintansa seuraamuksia, oman osallisuutensa merkityksen, sekä erilaisia ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia keskinäisriippuvuuksia.

Toimintaamme kehittämällä ja sivistyksen arvot auki puhumalla edistämme kykyämme reagoida yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeiden muutoksiin, sekä olemaan toiminnassamme joustavia ja reagointikykyisiä.

Opistopiirin historiaa

Meri-Pohjolan opistopiiri on perustettu vuonna 1969 (Oulun läänin opistopiiri).
 
KTOL:n edustajakokouksessa 1967, joka pidettiin Oulussa, hyväksyttiin maan jakaminen 12
opistopiiriin. Ne olivat Helsingin, Uudenmaan, Lounais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan,
Hämeen, Kymenläänin, Savo-Karjalan, Keski-Suomen läänin, Vaasan läänin, Oulun läänin ja
Lapin läänin opistopiiri. Lisäksi ruotsinkielinen jaosto muodosti oman yhteiselimensä.
Opistopiirijaoituksen vahvistamisen jälkeen perustettiin v. 1968 Helsingin seudun opistopiiri,
v.1969 Uudenmaan opistopiiri, Oulun läänin opistopiiri ja Lapin läänin opistopiiri sekä v.
1970 Hämeen opistopiiri. Kainuun alueen opistot ovat irronneet Oulun läänin opistopiiristä
ja muodostaneet Kainuun opistopiirin.” Opistopiirien jäsen opistot ovat vaihtuneet aikojen
saatossa.

Opistopiirin arvot

Opistopiiri sitoutuu edistämään ekososiaalista sivistystä, jota täydentävät arvot ovat vapaus, vastuullisuus, kohtuullisuus sekä ihmistenvälisyys.

Vapaus

Vapaus rakentuu sekä kansalaisopistojen toiminnan järjestämisen vapaudesta että kansalaisten osallistumisen vapaudesta. Opistojen asiakkaita tuetaan heidän halussaan ja toiveissaan kehittyä ja opiskella tavoitteellisesti tai omaksi ilokseen.

Vastuullisuus

Vastuullisesti toimiva sivistynyt kansalainen ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen muihin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan niin lähellä kuin kaukanakin, ja hän osaa toimia myötätuntoisesti ja osallisuutta edistäen.

Kohtuullisuus

Kohtuullisuuden periaatetta toteutetaan sivistystehtävän rinnalla tarjoamalla kustannustehokasta ja vaikuttavaa kansalaisopistotoimintaa opistopiirin alueella, samalla edistäen kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Ihmistenvälisyys

Ihmisläheiset ja humaanit arvot läpileikkaavat koko kentän toimintaa. Opistopiirin toiminnan lähtökohtana on sen toimijoiden sekä opistojen keskinäinen samanarvoisuus sekä yhdenvertaisuus. Yhteistyötä tehdään kunnioittavassa ja rakentavassa hengessä.